Pracownia psychologiczna TEST

 

Badania kierowców

Zgodnie z art. 39 k i 39 m (rozdział 7 a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychologicznym (psychotesty) przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania psychologiczne są przeprowadzane:
do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.


Zgodnie z USTAWĄ z dnia 5 stycznia 2011 r.o kierujących pojazdami (t.j.Dz. U. z 2015 r.poz. 155, 541) określa, iż:
 • Art. 11. ust. 1.  pkt 2 lit. b prawo jazdy jest wydawane osobie, która (...) uzyskała orzeczenie (...) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T);
 • Art. 11. ust. 6.  Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103ust. 1 pkt 2 lub 3, jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Art. 13. ust 1. Prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15.
 • Art. 15. ust 2 pkt. 3. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji (...) na podstawieprzedłożonych kopii (...) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Art. 16. ust 2 pkt 2. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane (...)  osobie, która (...) uzyskała orzeczenie (...) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (...) jest wydawane na okres 5 lat;
 • Art. 33. ust 1. pkt 5 Instruktorem jest osoba, która (...) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • Art. 50. ust 2 pkt 4 Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem nie może przystąpić do egzaminu państwowego (...) nieposiadająca (...) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T);
 • Art. 58. ust 1 pkt 5 Egzaminatorem jest osoba, która (...) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • Art. 79. ust 1 W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych;
 • Art. 82. ust 1 pkt. 1 Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej „badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu”, podlega (...) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2,A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3,  przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 • Art. 82. ust 1. pkt. 3 Badaniu (...) podlega osoba (...) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157§ 1 Kodeksu karnego;
 • Art. 82. ust 1. pkt. 5 Badaniu (...) podlega osoba (...) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • Art. 82. ust 1. pkt. 6 Badaniu (...) podlega osoba (...) ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332, 1996 r. z późn. zm.).badaniom podlegają:


osoby kierujące pojazdem służbowym,
osoby pracujące na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej.